Публічний договір

Головна Публічний договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

на надання послуг з доступу до мережі Інтернет

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей документ (далі за текстом – Договір) є офіційною пропозицією (публічною офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІКА-ТЕЛ» (далі за текстом – ПРОВАЙДЕР), що є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», в особі директора Єскіної Вікторії Юріївни, що діє на підставі Статуту, і містить всі суттєві умови надання послуг (ст. ст. 633, 641 і гл.63 Цивільного кодексу України).

У відповідності до п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України у випадку прийняття викладених нижче істотних умов та оплати послуг фізична особа, що здійснює таким чином акцепт цієї оферти, стає АБОНЕНТОМ.            

Укладаючи цей Договір АБОНЕНТ підтверджує, що повністю ознайомлений та погоджується з умовами цього Договору, з Правилами користування мережею Internet, затвердженими ПРОВАЙДЕРОМ, та зобов’язується їх дотримуватись.

1. Предмет Договору

1.1. Провайдер відповідно до умов цього договору надає АБОНЕНТУ послуги підключення та доступу до мережі Інтернет.

1.2. Загальні умови та порядок надання послуг встановлюється Правилами користування послугою доступу до мережі Інтернет, який є невід’ємною частиною даного договору.

1.3. Договір є строковим. Надання послуг за цим договором починається після внесення АБОНЕНТОМ на підставі відповідного рахунку повної суми оплати за підключення та абонплати за 2 місяці, і зарахування цієї суми на особовий рахунок АБОНЕНТА.

2. Обов’язки Сторін

Провайдер зобов’язаний:

2.1. За заявою АБОНЕНТА та після сплати рахунку на підключення і абонплати за 2 місяці, підключити обладнання АБОНЕНТА до мережі Інтернет протягом 5 робочих днів з моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок ПРОВАЙДЕРА.

2.2. Надавати послуги АБОНЕНТУ згідно з цим Договором, Правилами користування послугою доступу до мережі Інтернет та Тарифами ПРОВАЙДЕРА.

2.3. Надати АБОНЕНТУ мережеві реквізити, необхідні для отримання останнім послуг, і забезпечити доступ до мережі на одному робочому місці (кабель підключений напряму до комп'ютера

або телевізора без wi-fi роутера).

2.4. У випадку раптового переривання Послуг, яке сталося з вини ПРОВАЙДЕРА, вжити заходів щодо відновлення надання Послуг (заявки виконуються протягом 3 робочих днів).

2.5. Інформувати споживачів про аварії на телекомунікаційних мережах та про орієнтовні строки усунення їх наслідків.

2.6. Надавати технічну підтримку та допомогу консультаційного характеру, якщо це необхідно.

Абонент зобов’язаний:

2.1 Користуватися послугами у повній відповідності до умов цього Договору та Правил користування послугою доступу до мережі Інтернет.

2.2 Своєчасно та в повному обсязі сплачувати надані послуги згідно до порядку розрахунків.

2.3 Не передавати третім особам своїх прав та обов’язків за договором без письмового погодження з ПРОВАЙДЕРОМ;

2.4. Використовувати Послуги за Договором як кінцевий користувач з дотриманням вимог чинного законодавства України та Правил користування мережею Internet, затверджених ПРОВАЙДЕРОМ;

2.5. Виконувати вказівки фахівців ПРОВАЙДЕРА, необхідні для правильного (коректного) користування Послугами за Договором і глобальною мережею Internet. Забезпечити зі свого боку працездатність та технічно грамотне використання комп’ютерного та іншого обладнання, програмного забезпечення, та здійснити інші дії, що є необхідними для отримання Послуг за Договором;

2.6. Не підключати без дозволу ПРОВАЙДЕРА додаткові пристрої, які можуть впливати на роботу обладнання;

2.7. Не виконувати своїми силами й не допускати сторонніх осіб до виконання робіт з ремонту абонентської ділянки мережі.

2.8. Надавати Провайдеру повну, правдиву та точну інформацію про себе, інформувати про зміну номерів телефонів та про всі інші зміни, що мають суттєве значення для виконання умов Договору, втрату (крадіжку, розголошення) інформації, що містить мережеві реквізити (інформувати особисто, по e-mail, телефону або вайберу).

2.9. Забезпечити доступ в прийнятний час працівників та уповноважених представників ПРОВАЙДЕРА у своє приміщення, а також у разі необхідності, доступ до траси прокладання кабелю (шахти, шафи, розподільчої коробки) в межах будівлі, де знаходиться ПРОВАЙДЕР.

3. Права Сторін

Абонент має право:

3.1. Призупинити надання послуги, вказавши термін, на який призупиняється надання сигналу, термін призупинення складає від 1 до 6 календарних місяців (Обов’язково зателефонувати за номером телефону 067-479-49-02 або написати на вайбер 0674794902 для фіксації вашої заявки).

3.2. Користуватися Послугами, що надаються за цим Договором, за місцем споживання Послуг, яке вказано в розділі «Особисті дані АБОНЕНТА» цього договору, відповідно до Правил користування послугою доступу до мережі Інтернет.

3.3. Отримувати інформацію про Послуги, звертатися до ПРОВАЙДЕРА з скаргами та пропозиціями. Дотримувати правил техніки безпеки при користуванні обладнанням.

3.4. Отримувати усну консультаційну допомогу з питань пов’язаних з виконанням послуг за договором за телефонами вказаними на сайті компанії.

Провайдер має право:

3.1. У разі невиконання АБОНЕНТОМ  своїх обов’язків, передбачених цим Договором, призупинити надання послуг, відмовити в подальшому наданні послуг та припинити дію Договору.

Ініціювати розірвання договору у випадку, коли АБОНЕНТ порушує чинне законодавство України та умови договору. В таких випадках договір вважається розірваним з моменту, вказаному в письмовому попередженні, направленому ПРОВАЙДЕРОМ АБОНЕНТУ.

3.2. Якщо строк призупинення закінчився, ПРОВАЙДЕР видаляє всі мережеві реквізити, іншу інформацію про такого АБОНЕНТА з бази даних та відключає від обладнання мережі. Виконавець не несе відповідальності за будь-які наслідки, які можуть виникнути в результаті такого видалення та відключення.

3.3. Відмовити АБОНЕНТУ в наданні Послуг при існуванні у останнього заборгованості за попередніми зобов’язаннями перед ПРОВАЙДЕРОМ та при виявленні факту перепродажу Послуг;

3.4. ПРОВАЙДЕР залишає за собою право інформувати АБОНЕНТА про стан його особистого рахунку тоді, коли на його погляд це буде необхідно, або на прохання (запит) АБОНЕНТА.

3.5. ПРОВАЙДЕР залишає за собою право переривати надання Послуг для планового обслуговування засобів зв’язку й устаткування, яке використовується для надання Послуг, про що повідомляє АБОНЕНТА шляхом надсилання повідомлення на телефон, у вайбер, на електронну пошту або інформує на сайті компанії.

4. Порядок розрахунків

4.1. Нарахування та надання Послуги здійснюється згідно з діючими Тарифами ПРОВАЙДЕРА, який є невід’ємною частиною цього Договору. АБОНЕНТ обирає тарифний пакет, передбачений Тарифами, відповідно до якого здійснюються розрахунки. Розрахунковий період становить один календарний місяць. Абоненту надається один особовий рахунок, на якому здійснюється облік розрахунків за надані послуги.

4.2. Вартість замовлених послуг сплачується АБОНЕНТОМ на наступний розрахунковий період авансом у розмірі не меншому ніж встановлена в обраному тарифному пакеті абонплата.

4.3. Для зміни тарифного пакету АБОНЕНТ надає ПРОВАЙДЕРУ письмову заяву, в якій зазначає новий обраний тарифний пакет. Зміна тарифного пакету відбувається з 1 числа місяця, наступного за місяцем отримання ПРОВАЙДЕРОМ відповідної заяви.

4.4. У платіжному дорученні (квитанції) на оплату послуг, АБОНЕНТ зобов’язаний точно вказати номер Договору, адресу надання послуги та прізвище на кого зареєстрований договір. Плата від АБОНЕНТА зараховується на його особовий рахунок тільки після отримання ПРОВАЙДЕРОМ виписки з банку про надходження такої плати на розрахунковий рахунок. При отриманні платежів з неточними даними, кошти на особові рахунки АБОНЕНТІВ не зараховуються, а знаходяться на рахунку ПРОВАЙДЕРА до з’ясування їх володаря.

4.5. Під час оплати Послуг щомісячна вартість списується з рахунку АБОНЕНТА в повному обсязі (за повний або неповний календарний місяць) незалежно від фактичної дати оплати.

 - Для абонентів у яких підключена тільки послуга Інтернет (з 1 по 15 числа знімається перша половина абонплати, з 15 по 30 (31) знімається друга половина абонплати).

*Наприклад, Ваш тарифний план "Єдиний", ціна 150 грн/міс:

Якщо Ви внесли 75 грн 5 числа, то послуга буде активна до 15 числа і буде відключена 16.

Якщо Ви внесли 75 грн 29 числа, то послуга буде надаватися до кінця місяця і буде віключена 1 числа наступного місяця.

Якщо Ви внесли 150 грн (1,5,10 числа), то кошти будуть списані за поточний календарний місяць, на наступний місяць в такому випадку сума не переноситься.

Якщо Ви внесли 150 грн (15,20,25 числа), то буде списано 75 грн до кінця місяця і 75 грн переходить на наступний місяць до 15 числа.

Якщо Ви внесли 5, 10, 20 грн, то на жаль, послуга не буде активована на пару днів, знімається сума в розмірі половини абонплати або абонплата повна. 

 - Для абонентів у яких підключені пакет послуг "Інтернет+ТБ" абонплата знімається в повному обсязі незалежно від дати надходження коштів на рахунок (1, 5, 15 або 25 числа).

*Наприклад, Ваш тарифний план "Комфорт", ціна 250 грн/міс:

Якщо Ви внесли 250 грн 10 числа, то кошти будуть списані за поточний календарний місяць, на наступний місяць в такому випадку сума не переноситься. І послуги будуть надаватися до кінця місяця.

Також можна оплачувати послугу по частинам (1 числа 125 грн і 15 числа 125 грн).

В тарифному плані "Комфорт" абонплата списується за календарний місяць в повному обємі незалежно від дати оплати.

4.6. Якщо станом на 1 число наступного місяця кошти на рахунку АБОНЕНТА відсутні, Послуга йому не надаються та автоматично поновлюються після поповнення рахунку протягом календарного місяця.

4.6.1. З 2019 року можлива оплата за послуги Інтернет за півмісяця. 1 числа знімається половина абонплати, 16 числа знімається друга половина коштів, якщо на рахунку недостатньо коштів на другу половину місяця, то послуга відключається до погашення заборгованості (це можливо тільки для тих абонентів у кого підключений Інтернет без Кабельного ТБ).

4.7. Облік спожитих АБОНЕНТОМ Послуг та відстеження своєчасності внесення ним платежів здійснюється ПРОВАЙДЕРОМ за допомогою програмних засобів на підставі інформаційної бази шляхом накопичення та обробки даних.

4.8. У спільному тарифному плані "Інтернет+ТБ" кожного 1-го числа при негативному балансі відбувається відключення послуги Інтернет автоматично, послуга кабельного ТБ не відключається.

Якщо у абонента тарифний план "Комфорт" - і не внесена авансова оплата за пакет "Інтернет+ТБ", то нарахування будуть проводитися тільки за кабельне ТБ (згідно тарифного плану кабельного ТБ на момент несплати - 156 грн.), незалежно користувалися Ви послугою чи ні.

Якщо у абонента тарифний план "Комфорт+" - і не внесена авансова оплата за пакет "Інтернет+ТБ", то нарахування будуть проводитися тільки за кабельне ТБ (згідно тарифного плану кабельного ТБ на момент несплати - 78 грн.), незалежно користувалися Ви послугою чи ні.

Якщо у абонента акційний тарифний план "Домашній" - і не внесена авансова оплата за пакет "Інтернет+ТБ", то нарахування будуть проводитися тільки за кабельне ТБ (згідно тарифного акційного плану кабельного ТБ на момент несплати  - 100 грн.), незалежно користувалися Ви послугою чи ні.

У разі якщо Ви плануєте на деякий час припинити користування послугами, Ви можете заздалегідь подати заявку на тимчасове призупинення послуг по телефону 067-479-49-02, абонплата на момент призупинення не нараховується.

ТОВ "ВІКА-ТЕЛ" підтримує приєднання до обладнання провайдера і зберігає інформацію Абонента протягом 1-го місяця з моменту несплати. Якщо абонент не інформує провайдера і не призупиняє послугу, то договір анулюється в односторонньому порядку і тарифний план «Інтернет+ТБ» більше не буде доступний для повторного підключення, так як цей тарифний план акційний.

Призупинити послуги ви можете на термін від 1 до 6 календарних місяців.

ТОВ "ВІКА-ТЕЛ" підтримує приєднання до обладнання провайдера і зберігає інформацію Абонента протягом 1-го місяця з моменту несплати.

4.9. ПРОВАЙДЕР може змінювати тарифи або механізми розрахунку щомісячної вартості Послуг. Про такі зміни ПРОВАЙДЕР повідомляє АБОНЕНТА за 15 календарних днів до дня введення їх в дію шляхом розміщення інформації на офіційному сайті або направлення абоненту відповідного повідомлення на телефон, у вайбер або на електрону пошту.

5. Відповідальність

Сторони за невиконання або неналежне виконання умов Договору несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України з урахуванням вимог, встановлених Договором.

ПРОВАЙДЕР не несе відповідальності за:

5.1. Будь-які ушкодження приміщення АБОНЕНТА (включаючи мережі телефону, телебачення, радіо, тепло-, водо- та електропостачання) у разі зміни схеми прокладання фізичної кабельної лінії за заявою АБОНЕНТА, а також за пов’язані з цим збитки, завдані АБОНЕНТУ та третім особам;

5.2. Зміст та якість отриманої АБОНЕНТОМ з мережі Internet інформації, за її подальше використання та зберігання АБОНЕНТОМ;

5.3. Будь-які збитки та (або) шкоду, які були завдані АБОНЕНТОМ третім особам з допомогою  використання послуг, або якщо це пов’язано з використанням АБОНЕНТОМ послуг за Договором;

 5.4.  Будь-які збитки та (або) шкоду, які були завдані АБОНЕНТУ в результаті користування Послугами, в тому числі за пошкодження або втрату даних в результаті затримок, неотримання, помилкової адресації, переривання Послуг, які були викликані помилками, недбалістю або недоглядом АБОНЕНТОМ,  а також підключення додаткових пристроїв до мережі або порушення сторонніми особами цілісності абонентської ділянки мережі АБОНЕНТА;

5.5. Дії третіх осіб, які потягли за собою несанкціонований доступ до мережевих реквізитів АБОНЕНТА внаслідок їх втрати останнім;

5.6.  Погіршення якості Послуг, перебої в роботі, які виникли прямо або опосередковано з причин, що знаходяться поза межами контролю та впливу ПРОВАЙДЕРА;

5.7. Якість функціонування окремих сегментів і вузлів мережі Internet.

5.8. У разі винного невиконання або неналежного виконання ПРОВАЙДЕРОМ своїх зобов’язань за Договором, ПРОВАЙДЕР несе відповідальність в межах розмірів штрафних санкцій, встановлених ч. 1 ст. 40 Закону України “Про телекомунікації” № 1280-IV від 18.11.2003 року зі змінами та доповненнями (штраф, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 40 застосовується до вартості ненаданих послуг), при цьому допускається стягнення тільки вказаних штрафних санкцій. Заподіяні збитки, моральна шкода, тощо не відшкодовуються. Сумарний розмір відповідальності ПРОВАЙДЕР за Договором не може перевищувати щомісячної вартості Послуг.

*Провайдер несе перед споживачами за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг таку майнову відповідальність у разі неусунення протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ споживача до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості телекомунікаційної послуги, абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується, а провайдер у разі неусунення пошкодження протягом п’яти діб із зафіксованого моменту подання абонентом відповідної заявки сплачує споживачу штраф у розмірі 25 відсотків добової абонентної плати за кожну добу перевищення цього терміну, але не більше ніж за три місяці*

5.9. ПРОВАЙДЕР докладає всіх зусиль для забезпечення нормального функціонування свого устаткування, але не може давати абсолютну гарантію безперебійності і безпомилковості його роботи.

АБОНЕНТ відповідає за:

5.1. Збитки, завдані власному майну та майну третіх осіб, якщо вони були спричинені ушкодженнями мереж телефону, телебачення, радіо, тепло-, водо- та електропостачання під час побудови БЗ у приміщенні АБОНЕНТА у разі зміни схеми прокладання фізичної кабельної лінії.

5.2. Схоронність мережевих реквізитів та за будь-які збитки, що виникли у зв’язку з їх втратою;

5.3. Пошкодження або втрату даних в результаті затримок, неотримання, помилкової адресації, переривання Послуг, які були викликані помилками, недбалістю або недоглядом АБОНЕНТОМ, а також підключення додаткових пристроїв до мережі або порушення сторонніми особами цілісності абонентської ділянки мережі;

5.4. Дії третіх осіб, які потягли за собою несанкціонований доступ до мережевих реквізитів АБОНЕНТА внаслідок їх втрати останнім;

5.5. Будь-які збитки та (або) шкоду, заподіяну третім особам, якщо це пов’язано з використанням АБОНЕНТОМ Послуг за Договором.

6. Форс-мажор

6.1. Провайдер не несе перед споживачами майнової відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань з надання телекомунікаційних послуг унаслідок дії непереборної сили та їх наслідків (форс-мажор: землетрус, повінь, ураган, пожежа чи інші стихійні лиха, міжнародні санкції, воєнні дії, прийняття уповноваженими державними органами України нормативно-правових актів тощо), які безпосередньо впливають на виконання Договору і виникли після його укладення), викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд або з вини споживача у випадках, передбачених цим Законом.

6.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов'язання за Договором в результаті дії обставин форс-мажору та їх наслідків, зобов’язана протягом 5-ти календарних днів письмово повідомити іншу Сторону про початок або закінчення дії цих обставин, а також надати документальне підтвердження їх наявності. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вказані обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності.

6.3. Виникнення обставин форс-мажору в момент прострочення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє цю Сторону права посилатись на ці обставини як на підставу, яка звільняє від відповідальності за Договором.

6.4. Підтвердженням дії форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого державного органу.

6.5. Якщо дія обставин форс-мажору триває більш двох місяців, то кожна із Сторін має право ініціювати дострокове розірвання дії Договору.

7. Вирішення спорів

7.1. Сторони будуть докладати всіх зусиль, щоб будь-які спори або непорозуміння, які можуть виникнути при виконанні умов Договору або у зв’язку з ним, були врегульовані шляхом переговорів.

7.2. В іншому випадку спір підлягає розгляду відповідним судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.3. АБОНЕНТ не звільняється від платежів по неоплачених рахунках до врегулювання спорів по таких рахунках.

8.   Конфіденційність

Кожна зі Сторін зобов'язана забезпечити конфіденційність отриманої у зв'язку з Договором інформації і вжити заходів щодо її нерозголошення. В разі розірвання Договору передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом може мати місце лише за письмового погодження обох Сторін незалежно від причин і строку припинення Договору.

9. Інші умови

9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання, і діє до 31 грудня 2021 року. Договір продовжує свою дію на наступний рік на тих самих умовах, якщо жодна із Сторін, не менше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до закінчення дії Договору, не повідомить іншу Сторону письмово про своє бажання припинити Договір.

9.2. Кожна з Сторін має право ініціювати припинення дії цього Договору за умов невиконання положень даного Договору іншою Стороною або за відсутності потреби у послугах, чи неможливості надання таких послуг.

9.3. Абонент не передає і в іншій формі не звільняється від будь-якого права та обов’язків за цим Договором, крім випадків, передбачених законодавством.

9.4. Підпис Клієнта в Договорі свідчить про те, що він ознайомлений з цінами і тарифами, умовами Договору, Правилами користування послугою доступу до мережі Інтернет, Нормами і умовами користування мережею Інтернет, і зобов’язується їх виконувати. Підпис у Договорі підтверджує, що інформація та документи, надані Клієнтом, є достовірними і відповідають чинному законодавству України та статутним документом.

9.5. З усіх, не врегульованих цим договором питань Сторони керуються Правилами, а з інших питань – законодавством України

9.6. Персональні дані клієнтів зберігаються в базі даних ПРОВАЙДЕРА, та не підлягають розголошенню. Обробка та використання бази даних здійснюється згідно положень закону «Про захист персональних даних».

9.7. У разі розірвання Договору з ініціативи АБОНЕНТА внесений ним аванс не повертається, а допрацьовується ним. Договір вважається розірваним з дати повної виробітки АБОНЕНТОМ всіх внесених авансових платежів.

10. Реквізити ПРОВАЙДЕРА

ТОВ «ВІКА-ТЕЛ»

Адреса: 04060, м. Київ,

вул. Ю. Глушка, 4

Код ЄДРПОУ 42953564

IBAN UA673282090000026005000003663

Акціонерний банк «Південний»

Тел. 067-479-49-02, 044-333-55-56

Директор Єскіна Вікторія Юріївна